HƯỚNG DẪN KẾT NỐI VỚI SHOPBASE

Các seller bán hàng trên ShopBase đã có thể đồng bộ toàn bộ sản phẩm & tồn kho từ Shopbase sang hệ thống FBU chỉ với vài thao tác cơ bản theo hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

Truy cập link: https://seller.fbu.asia/ và điền thông tin đăng nhập

 

Bước 2: Thêm kênh bán hàng cần kết nối

  • Chọn tab “Menu” ở bên trái giao diện => Chọn “Kênh bán hàng” trong mục Cài đặt => Chọn “Thêm tài khoản”

 

  • Tại mục “Chọn kênh bán hàng cần kết nối”, chọn “Shopbase” và điền đủ các trường thông tin trong hộp thoại => Chọn “Thêm kết nối”

⏩ Hướng dẫn tạo APP trên Shopbase để lấy thông tin các trường: Tên kết nối – Client ID – Secret Key – Shared Secret 

B1:Truy cập tài khoản Shopbase => ChọnApps” => Chọn “Manage private apps” => Chọn “Create a new private app”

B2: Điển đủ các thông tin: Private app nameEmergency developer email  => Chọn “Save”

Lưu ý: ở Products, variants and collections, read_products, write_product, chọn quyền ”Read and write”

=> Hoàn tất kết nối APP. Chọn Apps mà bạn cần lấy thông tin để kết nối => Bạn sẽ thấy những thông tin sau:

🔸 Tên kết nối: Là tên của shop

🔸 Client ID: Là API key

🔸 Secret Key: Là Password

🔸 Shared Secret: Là Shared Secret

 

=> Kết nối thành công Shopbase với hệ thống FBU

 

Bước 4: Đồng bộ thông tin sản phẩm từ Shopbase sang FBU

  • Chọn tab “Menu” ở bên trái giao diện => Chọn “Kênh bán hàng” trong mục Cài đặt => Chọn “Đồng bộ sản phẩm” tương ứng với kênh Shopbase

 

  • Thông báo đồng bộ thành công

 

Bước 5: Đồng bộ tồn sản phẩm từ Shopbase sang FBU

  • Chọn tab “Menu” ở bên trái giao diện => Chọn “Kênh bán hàng” trong mục Cài đặt => Chọn “Cài đặt” tương ứng với kênh Shopbase

 

  • Chọn kiểu đồng bộ: “Đồng bộ tồn tạm tính” hoặc “Đồng bộ tồn thực tế” => Chọn “Xác nhận”

 

  • Thông báo đồng bộ tồn thành công

 

Khi Bạn tạo đơn trên Shopbase, thông tin đơn hàng sẽ được tự động đồng bộ sang FBU.